Uzņēmēji no Baltijas valstīm – Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, slēdzot jebkuru civiltiesisku darījumu, kā strīdu izšķiršanas vietu var izvēlēties Austrumeiropas šķīrējtiesu, tādējādi ekonomējot gan naudas līdzekļus, gan laiku. Salīdzinājumā ar valsts tiesu, strīda izskatīšanas process Austrumeiropas šķīrējtiesā ir ātrāks un arī lētāks. Turklāt puses var izvēlēties sev izdevīgu vietu, kur notiks strīda izskatīšana, līdz ar to nerodas jautājumi par to, kuras valsts tiesai strīda izskatīšana ir piekritīga.

Austrumeiropas šķīrējtiesa ir dibināta 2005. gada 11. jūlijā un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2005. gada 21. jūlijā ar reģistrācijas numuru 40003756854. Austrumeiropas šķīrējtiesa ir nevalstiska, neatkarīga institūcija, kas darbojas patstāvīgi un ir tiesīga uz pušu vienošanās pamata izšķirt strīdus starp juridiskām un fiziskām personām.  

Strīdu izšķiršana Austrumeiropas šķīrējtiesā notiek saskaņā ar tās Reglamentu, ja vien puses nav vienojušās par citu strīda izšķiršanas kārtību, kā arī ievērojot Civilprocesa likuma D daļu.

Austrumeiropas šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un ja puses ir rakstiski vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Austrumeiropas šķīrējtiesā. Šādu vienošanos abām pusēm ir jāapliecina ar saviem parakstiem.

Austrumeiropas šķīrējtiesu raksturo objektivitāte, ekonomiskums, kompetence un konfidencialitāte. Austrumeiropas šķīrējtiesa ir piesaistījusi strīdu izšķiršanai zinošus un profesionālus šķīrējtiesnešus, kas ir sava amata lietpratēji.

Austrumeiropas šķīrējtiesa ir izskatījusi strīdus starp būvuzņēmumiem, pārtikas ražotājiem, mēbeļu ražotājiem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, kokapstrādes uzņēmumiem un citu uzņēmējdarbības nozaru pārstāvjiem.

Austrumeiropas šķīrējtiesa nolēmuma izpildīšana ir obligāta un saistoša ne tikai Latvijā, bet arī vairāk nekā 100 ārvalstīs - valstīs, kuras ir pievienojušās 1958. gada Ņujorkas konvencijai, t.i. praktiski visās attīstītajās valstīs.

Šķīrējtiesas nosaukums angļu valodā - Eastern European Arbitration Court,

Šķīrējtiesas nosaukums vācu valodā - Osteuropa Schiedsgericht,

Šķīrējtiesas nosaukums krievu valodā - Арбитраж Восточной Европы.